Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Teminatlar
 • İşverene bir hizmet sozleşmesi ile bağlı ve SGK kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecekler,
 • SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar

Ürün Sorumluluk Sigortası

Üretimini yaptığınız fakat bir sebepten hatalı çıkan ürünlerin, üçüncü şahıslarda meydana getirebileceği maddi ve bedeni zararları hukuki sorumluluk sınırlarında teminat altına alıyor, hatalı ürünün geri çağırılmasını gerektiren durumlarda ise “Ürün Geri Çağırma” teminatı da sunuyoruz.

Teminatlar
 • Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya,
 • Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda,
 • Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı,
 • Imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Sigortalı olduğunuz süre boyunca herhangi bir sebepten dolayı üçüncü şahısların ölüm, yaralanma, sağlık sorunları, maddi zarar gibi nedenler ile sizden talep edebileceği tazminat risklerine karşı artık güvence altındasınız.

Teminatlar
 • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
 • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.
 • Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk

Motorlu aracın, işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçe teminat kapsamında olmak koşuluyla poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına alır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerini yeterli görmeyen işletenler İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak limitleri yükseltebilirler.

Bu sigorta teminatı genellikle kasko sigortasıyla birlikte ek teminat olarak verilmektedir.

Bu sigorta da manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Nakliyat Aracısı Sorumluluk (FFL)

Nakliye aracısı/komisyoncusunun sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olan sıfatı ile gerçekleştirdiği aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını poliçede belirtilen özel şart ve limitler doğrultusunda kapsar.

CMR ( Taşıyıcı Mali Sorumluluk)

Cmr Sigortası ile, taşıyıcının Cmr Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlar güvence altına alınır. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak Cmr Konvansiyonu'ndan kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

Bu sigortada esas alınan unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 • Bu sigortada esas alınan unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 • Yükleme ve istifleme iki ayrı ülkede olmalıdır.
 • Cmr ye taraf en az bir ülkenin olduğu, uluslar arası bir taşıma olmalıdır.
 • Taşınan şey eşya olmalıdır.
 • Eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç / alacak ilişkisi olmalıdır.